Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

 1-1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten

waarbij V.D.M. goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan de wederpartij levert.

Onder overeenkomst in de zin van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan iedere overeenkomst,

mondeling of schriftelijk, die tussen V.D.M. en haar wederpartij tot stand komt.

 

1-2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk

en schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

 

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

2-1 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand

gewezen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen.

3-1 Alle aanbiedingen en/of andere uitingen van V.D.M. zijn vrijblijvend, tenzij door V.D.M. schriftelijk uitdrukkelijk

anders is aangegeven.

 

Artikel 4 Overeenkomst.

4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen komt tot stand nadat V.D.M. deze schriftelijk heeft

bevestigd.

 

4-2 Voor elke met V.D.M. gesloten overeenkomst geldt de ontbindende voorwaarde dat van voldoende kredietwaardigheid

van de wederpartij zal blijken, zulks ter beoordeling van V.D.M. Wederpartij zal hiertoe

desgevraagd de benodigde informatie verstrekken.

 

4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, gewicht e.d., evenals gegevens in drukwerken,

afbeeldingen e.d. door V.D.M. bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en

vormen slechts een indicatie.

 

Artikel 5 Prijzen.

5-1 Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van de prijzen die op het moment van afsluiten gelden.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege

worden opgelegd.

 

5-2 V.D.M heeft het recht om de overeengekomen prijzen eenzijdig te wijzigen, in geval er sprake is van een

algemene stijging van lonen, sociale lasten en/of omzetbelastingen, dan wel de grondstofprijzen.

 V.D.M. zal zulks een maand voordien aan wederpartij bekendmaken.

 

5-3 Indien de prijswijziging meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen

het recht om algehele verrekening te verlangen.

 

5-4 De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal dienen te geschieden gelijk met

de hoofdsom.

 

Artikel 6 Verpakking.

6-1 Voor zover de goederen verpakt zijn, kan V.D.M. eventueel de verpakking afzonderlijk in rekening

brengen. Tenzij anders is overeengekomen neemt V.D.M. de verpakking niet terug.

 

6-2 Alle producten welke zijn geproduceerd door V.D.M. voldoen aan de daarvoor geldende voorschriften. De

wederpartij wordt geacht op de hoogte te zijn van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

Artikel 7 Levering en termijnen.

7-1 Alle door V.D.M. genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld

op grond van de gegevens die bij het aangaan van een overeenkomst aan V.D.M. bekend

waren. V.D.M. spant zich er voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te

nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt V.D.M.

niet in verzuim. V.D.M. is niet gebonden aan (leverings)termijnen die, vanwege buiten haar macht

gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van die overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer

gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen V.D.M. en wederpartij zo

spoedig mogelijk in overleg treden.

 

7-2 Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de goederen in de beschikkingsmacht

van de wederpartij zijn geraakt. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken en/ of producten, die voorwerp

van een overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van

wederpartij of een hulppersoon van wederpartij zijn gebracht.

 

7-3 Indien de bestelling na het verstrijken van de leveringstermijn niet worden afgenomen door

wederpartij staan de goederen voor zijn rekening en risico opgeslagen.

 

Artikel 8 Gewicht, hoeveelheid en samenstelling.

 De gewichten, hoeveelheden en samenstelling van de door V.D.M. te leveren goederen worden door haar

voor wederpartij bindend vastgesteld bij het verlaten van het magazijn van V.D.M., dan wel fabriek,

of magazijn van haar leverancier.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid.

9-1 De totale aansprakelijkheid van V.D.M. is per overeenkomst beperkt tot vergoeding van de directe

schade tot ten hoogste het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen vergoeding (exclusief BTW).

V.D.M. is niet aansprakelijk voor schade welke mocht ontstaan door het toepassen en/of gebruiken van de

goederen van V.D.M. V.D.M. is voorts niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit de

opslag van goederen door wederpartij, de annulering van de overeenkomst, niet tijdige nakoming van de

overeenkomst, en/of vertraging bij de aflevering. Aansprakelijkheid van V.D.M. voor indirecte schade,

daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde

goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, en/of schade als gevolg van aanspraken van afnemers

van wederpartij, is uitgesloten. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds

dat wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij V.D.M. meldt.

 

9-2 Wederpartij vrijwaart V.D.M. voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als

gevolg van een gebrek in een product dat door wederpartij aan een derde is geleverd en dat (mede)

bestond uit door V.D.M. geleverde producten, behoudens indien en voor zover wederpartij bewijst dat de

schade is veroorzaakt door die producten.

 

Artikel 10 Vervoer.

 De verzending geschiedt op de wijze als door V.D.M. aangegeven. Wenst de wederpartij een zending

anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan

verbonden voor zijn rekening.

 

Artikel 11 Reclame.

11-1 Wederpartij is verplicht terstond na de levering de goederen te inspecteren op gebreken en bij

aanwezigheid daarvan, V.D.M. terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de wederpartij niet

binnen 8 dagen na de dag van de levering V.D.M. wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden

worden opgemerkt, dan wordt de wederpartij geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te

stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

 

11-2 V.D.M. dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal

een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

 

11-3 Indien de reclame naar het oordeel van V.D.M. juist is, zal V.D.M. hetzij een billijke schadevergoeding

betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen

gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

 

Artikel 12 Opschorting overeenkomst.

 Indien de wederpartij met betaling jegens V.D.M. in gebreke is, heeft hij het recht de verdere uitvoering

van alle tussen V.D.M. en de wederpartij lopende overeenkomsten op te schorten, tot die betaling is

geschied. Indien later de wederpartij in het gelijk mocht worden gesteld, kan V.D.M. niet schadeplichtig

zijn indien V.D.M. gebruik heeft gemaakt van haar opschortingsrechten.

 

Artikel 13 Overmacht

13-1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting ingevolge een overeenkomst

indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan

overmacht van toeleveranciers van V.D.M. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen

heeft geduurd of voorzien wordt dat deze langer dan negentig dagen zal duren, heeft ieder der partijen

het recht om die overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge

die overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen

elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud.

14-1 Alle aan wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van V.D.M. totdat alle daarvoor overeen -

gekomen bedragen, evenals alle overige bedragen die wederpartij wegens het tekortschieten in de

betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan V.D.M. zijn voldaan.

 

14-2 V.D.M. heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige

opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van

betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering

Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van

zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

 

14-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever

verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 15 Wanprestatie en ontbinding.

15-1 Aan elk van partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een overeenkomst slechts toe indien de

andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een

redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de

nakoming van wezenlijke verplichtingen uit die overeenkomst.

 

15-2 Elk van partijen kan een overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of

gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien de andere partij - al dan niet voorlopig - surseance van betaling

wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of indien haar

onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. De partij die die overeenkomst aldus beëindigt zal

nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding zijn gehouden.

 

15-3 Indien wederpartij op het moment van de ontbinding van een overeenkomst als bedoeld in artikel 15.1

reeds prestaties ter uitvoering van die overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de

daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij wederpartij

bewijst dat V.D.M. ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die V.D.M. voor de ontbinding

heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van die overeenkomst heeft verricht

of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd

en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

Artikel 16 Betaling.

16-1 Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Wederpartij is niet

gerechtigd tot verrekening of opschorting van een betaling. Indien de wederpartij de verschuldigde

bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig

is, daarover vanaf de vervaldatum wettelijke rente verschuldigd en tevens een vertragingsrente van 1,5%

per maand. In geval wederpartij na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te

voldoen, is V.D.M. gerechtigd alle gemaakte (buiten) gerechtelijke kosten ter zake de incassering van de

alsdan opeisbare bedragen aan wederpartij in rekening te brengen.

 

Artikel 17 Intellectuele Eigendom

17-1 Alle aan V.D.M. toebehorende intellectuele Eigendomsrechten, niet-geoctrooieerde productie -

methodes en/of know-how inbegrepen, zullen eigendom blijven van V.D.M. Het is wederpartij

niet toegestaan om uiterlijke verschijningsvormen van de producten, merken daaronder begrepen, te

wijzigen of te verwijderen. Wederpartij zal V.D.M. terstond in kennis stellen van mogelijk misbruik

dan wel inbreuk door derden op enig intellectueel eigendomsrecht van V.D.M. Wederpartij zal al het

redelijke doen om inbreuken tegen te gaan en instructies van V.D.M. ter zake opvolgen.

 

Artikel 18 Geschillen.

 De overeenkomsten tussen V.D.M. en wederpartij worden beheerst door Nederlands recht.

 Alle geschillen die tussen V.D.M. en wederpartij mochten ontstaan met betrekking tot of voortkomend

uit een door V.D.M. met wederpartij gesloten overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden beslecht

door de bevoegde rechter te Leeuwarden.

In 2003 kregen wij een herplaatsings Kuvasz die altijd Cavom had gegeten. Dit voerde wij hem het eerste jaar verder door. Daarna kreeg hij het voer dat wij indertijd hadden voor onze andere honden. Nu voeren wij sinds 1 1/2 jaar weer Cavom. We hebben voor Cavom gekozen, omdat we een goede ervaring hadden met deze herplaatsingshond en wij op zoek waren naar een betaalbaar goed voer!

Ellen